شب دوم رمضان 1395

شب سوم رمضان 1395

شب چهارم رمضان 1395

شب پنجم رمضان 1395

شب ششم رمضان 1395

شب هفتم رمضان 1395

شب هشتم رمضان 1395

شب نهم رمضان 1395

شب دهم رمضان 1395

شب یازدهم رمضان 1395

شب دوازدهم رمضان 1395

شب سیزدهم رمضان 1395

شب چهاردهم رمضان 1395

شب پانزدهم رمضان 1395

شب شانزدهم رمضان 1395

شب هفدهم رمضان 1395

شب هجدهم رمضان 1395

شب نوزدهم رمضان 1395

شب بیستم رمضان 1395

شب بیست و یکم رمضان 1395

شب بیست و دوم رمضان 1395

شب بیست و سوم رمضان 1395

شب بیست و چهارم رمضان 1395

شب بیست و پنجم رمضان 1395

شب بیست و ششم رمضان 1395

شب بیست و هفتم رمضان 1395

شب بیست و هشتم رمضان 1395

شب بیست و نهم رمضان 1395مشاهده گالری تصاویر

توضیحات :

سخنران: استاد معاونیان
مداح:آقای علی پاکدامن
زمان: رمضان سال 1395
مکان:مشهد، خیابان آخوند خراسانی، سه راه دارایی – خیابان ثبت، حسینیه حضرت حجت (عج)
ساعت شروع: 22:00

آنکه از فرط گنه ناله کند زار کجاست؟
آنکه زاغیار برد شکوه بر یار کجاست

باز ماه رمضان آمد و بر بام فلک
می زند بانگ منادی که گنه کار کجاست

سفره رنگین و خدا چشم به راه من و توست
تاکه معلوم شود طالب دیدار کجاست

بار عام است خدا را به ضیافت بشتاب
تا نگوئی که در رحمت دادار کجاست

مرغ شب نیمه شب دیده به ره می گوید
سوز دل ساز بود دیده بیدار کجاست

ماه رحمت بود ای ابر خطاپوش ببار
تا نگویند که آن وعده ایثار کجاست

حق به کان کرمش طرفه متاعی دارد
در و دیوار زند داد خریدار کجاست

آن خدائی که رحیم است و کریم است و غفور
گوید ای سوته دلان عاشق دلدار کجاست

من ژولیده به آوای جلی می گویم
آنکه با توبه ستاند سپر نار کجاست