شب اول رمضان 1396

شب دوم رمضان 1396

شب سوم رمضان 1396

شب چهارم رمضان 1396

شب پنجم رمضان 1396

شب ششم رمضان 1396

شب هفتم رمضان 1396

شب هشتم رمضان 1396

شب نهم رمضان 1396

شب دهم رمضان 1396

شب یازدهم رمضان 1396

شب دوازدهم رمضان 1396

شب سیزدهم رمضان 1396

شب چهاردهم رمضان 1396

شب پانزدهم رمضان 1396

شب شانزدهم رمضان 1396

شب هفدهم رمضان 1396

شب هجدهم رمضان 1396

شب نوزدهم رمضان 1396

شب بیستم رمضان 1396

شب بیست و یکم رمضان 1396

شب بیست و دوم رمضان 1396

شب بیست و سوم رمضان 1396

شب بیست و چهارم رمضان 1396

شب بیست و پنجم رمضان 1396

شب بیست و ششم رمضان 1396

شب بیست و هفتم رمضان 1396

شب بیست و هشتم رمضان 1396

شب بیست و نهم رمضان 1396

توضیحات :

سخنران: استاد معاونیان
مداح:حاج علی پاکدامن
زمان: رمضان سال 1396
مکان:مشهد، خیابان آخوند خراسانی، سه راه دارایی – خیابان ثبت، حسینیه حضرت حجت (عج)
ساعت شروع: 21:30

آنکه از فرط گنه ناله کند زار کجاست؟
آنکه زاغیار برد شکوه بر یار کجاست

باز ماه رمضان آمد و بر بام فلک
می زند بانگ منادی که گنه کار کجاست

سفره رنگین و خدا چشم به راه من و توست
تاکه معلوم شود طالب دیدار کجاست

بار عام است خدا را به ضیافت بشتاب
تا نگوئی که در رحمت دادار کجاست

مرغ شب نیمه شب دیده به ره می گوید
سوز دل ساز بود دیده بیدار کجاست

ماه رحمت بود ای ابر خطاپوش ببار
تا نگویند که آن وعده ایثار کجاست

حق به کان کرمش طرفه متاعی دارد
در و دیوار زند داد خریدار کجاست

آن خدائی که رحیم است و کریم است و غفور
گوید ای سوته دلان عاشق دلدار کجاست

من ژولیده به آوای جلی می گویم
آنکه با توبه ستاند سپر نار کجاست